Perkeleen Temppelin organisaatiorakenne

Nykytilanne ja tulevaisuus

Perkeleen Temppeli perustettiin virallisesti 02.02.2020 – mutta ennen virallistamista pieni joukko satanisteja työskenteli ja valmisteli vuosien ajan julkisuuteen astumista. Kysymykset Suomen Satanistisen Seurakunnan keskeisistä arvoista, toimintaperiaatteista, tavoitteista ja julkisuudesta asetettiin pitkän aikajakson aikana yhä uudestaan arvioitavaksi, kunnes keskeinen konsensus saavutettiin ja tiesimme miten ja mihin olimme ryhtymässä.

Perkeleen Temppeliä organisoivat tällä hetkellä samat henkilöt, jotka osallistuivat sen perustamiseen. Osa näistä perustajajäsenistä ja vastuuhenkilöistä toimivat anonyymisti joko omasta tahdostaan tai elämäntilanteestaan johtuen – satanismi on yhä yhteiskunnallisesti latautunut uskontokunta ja filosofinen arvopohja. Yksilön hyvinvoinnin takaamiseksi haluamme varmistaa mahdollisuuden anonyyminä toimimiseen, eikä julkinen tunnustautuminen satanistiksi voi koskaan olla esteenä Perkeleen Temppelin jäsenenä toimimiseen. 

Yhteisöllinen toiminta ja aktivismi on toistaiseksi järjestetty tarjoten avoimia mahdollisuuksia osallistua Perkeleen Temppelin toimintaan. Perkeleen Temppelin ollessa pieni ja tuore uskonnollinen yhteisö, on toimintammekin ollut ruohonjuuritasolla ja usein vain muutaman yksilön harteilla. Ilman rahallista pääomaa Perkeleen Temppelin toiminta on mahdollistunut jäsenten omakustanteisella panoksella ja vapaaehtoistyöskentelynä. Tulevilla varainkeruukampanjoilla pyritään rahoittamaan tehokkaan aktivismin vaatimia kuluja, jotta vapaaehtoisten terveys ja hyvinvointi voidaan taata. 

Nykyisessä pakon sanelemassa organisaatiorakenteessa on kuitenkin ongelmallisia piirteitä, jotka tiedostamme ja joiden korjaamiseksi työskentelemme. Vaikka painotamme avoimuutta, annamme yhteisön jäsenten mahdollisuuden tulla kuulluksi ja konsultoimme parhaamme mukaan asiantuntijoita, ei päätöksenteko kuitenkaan ole täysin läpinäkyvää. Emme halua luoda salassa sovittujen päätösten ja temppeliverhojen takaisten salaseurojen kulttuuria. Perkeleen Temppelin hallituksen nykyisiä jäseniä ei myöskään ole demokraattisesti äänestetty, sillä ennen yhteisön syntymistä siihen ei ollut mahdollisuutta. Perkeleen Temppelin tiedottajana ja avoimena satanistisena organisaattorina Henri on profiloitunut vahvasti Perkeleen Temppelin edustajaksi, vaikka yhteisö ja organisaatio ovat monenkirjavien satanistien yhteistyön tulos. Tällä hetkellä yksilöillä ei ole mahdollista liittyä Perkeleen Temppeliin, sillä jäsenistä ei pidetä kirjaa. Näitä ongelmakohtia työstämme tulevaisuudessa ja niihin etsitään pitkäkestoisia toimivia ratkaisuja, joissa avoimuus, vaikutusmahdollisuudet ja inklusiivisuus toteutuvat.

Perkeleen Temppelin viisi toimintaa ohjaavat perusperiaatetta on muotoiltu yhdessä ja ne toimivat myös julkisena arvopohjana työskentelyllemme.

Perkeleen Temppeli aloittaa byrokraattisen työskentelyn virallisen uskonnolisen yhteisön hakemiseksi mahdollisimman pian. Tämän prosessin aloittamiseksi tiettyjen minimivaatimusten tulee kuitenkin ensin täyttyä, jotta prosessi on paitsi tehokas, myös mielekäs.

Ennen virallistamisprosessia tarvitsemme 20 henkilöä, jotka ovat täysi-ikäisiä ja halukkaita allekirjoittamaan perustamiskirjan ja haluavat toimia Perkeleen Temppelin jäseninä. Näiden henkilöiden kesken Perkeleen Temppeli hallintoa ja organisaatiota uudistetaan avoimemmaksi ja läpinäkyvämmäksi. Uskonnollisen yhdyskunnan perusilmoituksen käsittely maksaa 180€, joka kerätään vapaaehtoisina lahjoituksina ja erillisinä varainkeruukampanjoin. Jokaisella jäsenellä on mahdollisuus asettua ehdolle hallintoon ja heidät äänestetään organisaation jäsenten toimesta. Hallinnon jäsenet toimivat yhdessä ja tekevät Perkeleen Temppeliä koskevia päätöksiä, hoitavat määrättyjä vastuualueitaan ja vastaavat virallisista linjauksista.

Perkeleen Temppelin toiminnan jatkuvuudeksi meidän tulee jatkaa jo aloitettua työtä: Ajaa satanistisia arvoja ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, mahdollistaa satanistien keskeinen yhteisöllisyys avoimena ja inklusiivisena sekä tuoda esiin satanismia median ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimimme sillä kapasiteetilla ja intensiivisyydellä, mihin konkreettisesti pystymme ja mikä käytännössä voidaan toteuttaa – vapaaehtoisten yhteisön jäsenten antama työpanos on ensisijaisen tärkeää Perkeleen Temppelin toiminnan jatkuvuuden suhteen.

Panostamme tulevaisuudessa paitsi avoimiin tilaisuuksiin ja yhteisölliseen toimintaan niissä muodoissa, joita yhteisö kokee mielekkääksi. Humanistisia ja rationalistisia arvoja ajava aktivismi on tärkeä osa agendaamme ja sen toteutusmuodot päätetään yhteisön kesken.


Perkeleen temppeli toimii toistaiseksi seuraavilla sosiaalisen median alustoilla:
Facebook.com/perkeleentemppeli
Discord: Perkeleen Temppeli

La Sorcière
Martin van Maële, 1911